Produkty

Pravidla soutěže

 

Podmínky Soutěže „Tipovací soutěž o produkty Kama“

(„Podmínky“)

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných podmínek pro Soutěž „Tipovací soutěž o produkty Kama“ („Soutěž“).

1.     Místo a doba trvání Soutěže

 

Soutěž probíhá na území České republiky ve dnech od 2.11. 2015 00:00:00 hod. do 30.11.2015 23:59:59 hod. (včetně) podle těchto Podmínek Soutěže. Podmínky jsou po celou dobu trvání Soutěže k dispozici na internetových stránkách: www.kama.cz/clanky/tipovaci-soutez 

2.     Pořadatel

 

Pořadatelem Soutěže je společnost Kama spol. s r.o., se sídlem Kamýcká 241, 160 00 Praha 6, IČO: 45281637, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10244 („Pořadatel“). Pořadatel zabezpečuje realizaci Soutěže. V případě dotazů lze kontaktovat Pořadatele Soutěže též na emailové na adrese info@kama.cz.

 

3.     Účast v Soutěži

 

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba („Účastník“) starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky a s adresou pro doručování na území České republiky, která v průběhu doby trvání Soutěže zašle Pořadateli elektronickou formou (e-mailem) odpověď na Soutěžní otázku. Každý Účastník se může Soutěže zúčastnit maximálně jednou.

 

4. Soutěžní otázka

Soutěžní otázka uvedená na webových stránkách www.kama.cz/clanky/tipovaci-soutez je: 

„Kolik kilogramů váží dohromady psi Róza a Max?“

Závazným a rozhodným parametrem pro určení správné odpovědi je souhrnná hmotnost obou psů (Róza +Max) vyobrazených na fotografii umístěné na www.kama.cz/clanky/tipovaci-soutez . Rozhodná je hmotnost psů změřená v den pořízení fotografie, tedy 1. 11. 2015. Vyhodnocení správné odpovědi provede individuálně Pořadatel Soutěže. Podmínkou účasti v Soutěži je odeslání soutěžního e-mailu na adresu Pořadatele soutez@kama.cz s odpovědí na Soutěžní otázku a dále s povinnými údaji, kterými jsou Jméno a Příjmení Účastníka Soutěže.  E-mail s odpovědí na Soutěžní otázku musí být Účastníkem  zaslán v době trvání Soutěže a musí obsahovat tip souhrnné hmotnosti obou psů v kilogramech a s přesností na dvě desetinná místa (např. 36,45kg). V případě, že odpověď nebude obsahovat všechny Údaje požadované Pořadatelem, bude tato odpověď automaticky vyřazena ze Soutěže.

 

4.     Výhry v Soutěži

Do Soutěže jsou Pořadatelem věnovány následující ceny:

První cena (nejpřesnější odpověď): poukaz na zboží Kama dle vlastního výběru v hodnotě 2.000 Kč vč. DPH

Druhá cena (druhá nejpřesnější odpověď): poukaz na zboží Kama dle vlastního výběru v hodnotě 1.000 Kč vč. DPH

Třetí cena (třetí nejpřesnější odpověď): poukaz na zboží Kama dle vlastního výběru v hodnotě 500 Kč vč. DPH

Účast v Soutěži ani výhry nelze vymáhat právní cestou. Alternativní plnění v penězích ani v jiných hmotných či nehmotných výrobcích nebo službách se nepřipouští.

 

5. Výherce, mechanika soutěže, výhra v soutěži

Vítěze určuje Pořadatel ze všech platných soutěžních e-mailů obdržených v době trvání Soutěže. Výherci výše uvedených cen se stávají ti Účastníci Soutěže, kteří zašlou Pořadateli v době trvání Soutěže tři nejpřesnější odpovědi na Soutěžní otázku. Vítězem 1. ceny se stává Účastník Soutěže s nejpřesnější odpovědí na Soutěžní otázku, a to tak, že tuto cenu získá účastník s odpovědí nejvíce se blížící správné odpovědi. Výhercem 2. ceny se stává Účastník Soutěže s druhou nejpřesnější odpovědí na Soutěžní otázku. Výhercem 3. ceny se stává Účastník Soutěže s třetí nejpřesnější odpovědí na Soutěžní otázku. V případě, že dojde ke shodě odpovědí více Účastníků, kterým tak vznikne nárok na stejnou výhru, budou tito obesláni e-mailem (na adresu odpovídající soutěžnímu e-mailu) s dodatečnou Soutěžní otázkou obdobného charakteru a vyzváni k jejímu zodpovězení v přesně specifikovaném termínu. Termín nesmí být kratší sedmi dnů, aby nebyla omezena rovnost podmínek pro všechny soutěžící. Nárok na výhru pak bude určen stejným klíčem.

Každý Účastník je v rámci své účasti v Soutěži povinen poskytnout veškeré požadované údaje Pořadatelem a dále svou účastí v Soutěži, tedy zasláním odpovědi na Soutěžní otázku Pořadateli, vyjadřuje souhlas s tím, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovány v databázi Pořadatele a dále použity pro marketingové účely, tj. zejména nabízení výroků a služeb v souladu se souhlasem, který účastník Soutěže potvrzuje svou Účastí v soutěži. Každý účastník svou Účastí v Soutěži potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito úplnými Podmínkami Soutěže.

6. Oznámení výherce a předání výhry výherci

Jména všech výherců budou Pořadatelem zveřejněna na webové stránce www.kama.cz/clanky/tipovaci-soutez  nejpozději 5 pracovních dnů po ukončení soutěže. Všichni výherci budou s výsledky Soutěže seznámeni elektronicky a to prostřednictvím e - mailu zaslaného na e - mailovou adresu výherce, ze které zaslal Pořadateli odpověď na Soutěžní otázku. Výherce je povinen poskytnout Pořadateli požadované osobní údaje potřebné k prokázání nároku na výhru a předání výhry. Pro získání výhry je výherce povinen tyto údaje Pořadateli oznámit a to nejpozději do pěti dnů od zaslání oznámení o výhře. Pořadatel Soutěže s výhercem dohodne způsob předání výhry. Při předání výhry může být výherce požádán o předložení svého občanského průkazu. V případě osoby mladší 18 let (minimálně musí jít o osobu ve věku 13 let) musí být celý výše uvedený postup potřebný k předání výhry včetně převzetí výhry realizován za přítomnosti a se souhlasem zákonného zástupce včetně písemného potvrzení, tak jak je uvedeno dále. Jiný způsob předání je akceptovatelný jedině za výjimečných okolností a závažných zdravotních důvodů. Konečné rozhodnutí vždy závisí na Pořadateli.

Pokud si výherce bez vážného důvodu nepřevezme výhru v dohodnutém termínu, který musí být nejpozději do 30 dnů od úspěšného kontaktování výherce, propadá výhra bez náhrady ve prospěch Pořadatele. Stejně výhra propadá, respektive bude vybrán další výherce podle umístění v Soutěži, pokud nebude možné kontaktovat výherce, tedy že výherce nebude reagovat na zaslané e - maily do deseti dnů ode dne odeslání, nebo pokud bude kontaktování výherce spojeno s nečekanými obtížemi (maximální počet pokusů o kontaktování je 5).

Předání výhry výherci mladšímu 18 let je podmíněno písemným souhlasem zákonného zástupce výherce, který je nutné Pořadateli předat nejpozději v momentě předání výhry a to ve dvou originálních vyhotoveních.

Pořadatel nenese odpovědnost za nepřevzetí výhry výhercem, podle ustanovení výše. V případě nepřevzetí výhry výhercem ztrácí výherce nárok na výhru.

 

7. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastí v Soutěži každý Účastník výslovně souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních a citlivých údajů v rozsahu soutěžního e-mailu (dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele, tj. společnosti Kama spol. s r.o., se sídlem Kamýcká 241, 160 00 Praha 6, IČO: 45281637, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10244, která je v postavení správce. Účelem zpracování osobních údajů je realizace této Soutěže, předání výher a nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále k účelu zveřejnění jména a obrazových a zvukových záznamů soutěžícího (výherce) dle těchto Podmínek. Tento souhlas je udělován na dobu 5 let, respektive do jeho odvolání před uplynutím této doby. Účastí v soutěži každý Účastník potvrzuje, že je plně informován o tom, že tyto osobní údaje budou uloženy na zabezpečeném serveru v rámci země EU. Každý Účastník bere na vědomí a potvrzuje, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. že poskytnutí údajů je dobrovolné, že tento souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000. Účastník Soutěže bere na vědomí, že má právo požádat Pořadatele o informaci o tom, za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány, které osobní údaje jsou zpracovávány, povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Účastník bere na vědomí, že má právo požádat Pořadatele o informaci o tom, za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány, které osobní údaje jsou zpracovávány, povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Účastník má právo požádat Pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Účastník, který zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li Pořadatel žádosti Účastníka podle předchozí věty, má Účastník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (Účastník má právo se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem obrátit i přímo). Účastník zároveň bere na vědomí, že tyto osobní údaje mohou být zpracovávány i prostřednictvím třetích osob, zejména Pořadatelem a osobami náležícími do stejného koncernu. Účastí v Soutěži Účastník výslovně potvrzuje, že jeho účastí v Soutěži nebyla porušena práva ani oprávněné zájmy jiného subjektu. Účastník Soutěže zejména výslovně potvrzuje, že disponuje všemi souhlasy, které ve smyslu těchto Podmínek uděluje.

 

8. Obecná ustanovení

Účastí v Soutěži souhlasí Účastník s těmito Podmínkami Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Výherce je plně zodpovědný za své čerpání a používání výhry. Pořadatel neručí za případné škody způsobené výherci v souvislosti s čerpáním a nesprávným používáním výhry.

Pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích včetně sítě internet a v propagačních materiálech Pořadatele, bez časového a územního omezení. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu ze Soutěže vyloučit Účastníka, jehož chování vykazuje dle hodnocení Pořadatele známky nekalého či podvodného jednání. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání či jiného přezkumu.

Pořadatel neodpovídá za jakékoli problémy v rámci sítě internet. Zároveň nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny. Pořadatel není zodpovědný za pravdivost či obsah obdržených soutěžních           e-mailů. Uvedení nepravdivých dat v soutěžním e-mailu automaticky zbavuje Účastníka práva na udělení výhry, pokud toto Pořadatel zjistí. Pořadatel dále není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Podmínky Soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Změna Podmínek nezakládá nárok Účastníka na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Tyto Podmínky Soutěže se řídí právními předpisy platnými v České republice. Pořadatel Soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v Soutěži.

Stížnosti ohledně Soutěže je možné učinit písemnou formou na adrese Pořadatele, a to s datem doručení Pořadateli nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne ukončení Soutěže. Stížnost musí obsahovat jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu Účastníka a jasně stanovit příčinu a vysvětlení stížnosti. Stížnosti musí být zaslány písemně na následující adresu: info@kama.cz s názvem e-mailu: “Soutěž”. V případě pochybností o dodržení Podmínek Soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Účastníkovi Soutěže. Do Soutěže budou zařazeni ti Účastníci, kteří úplně splní podmínky stanovené těmito Podmínkami Soutěže. Pořadatel Soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Účastníky. Na přijaté stížnosti se Pořadatel Soutěže zavazuje reagovat a soutěžícího zpětně kontaktovat nejpozději do 30-ti dnů ode dne přijetí stížnosti. Veškeré stížnosti budou posuzovány z hlediska těchto Podmínek Soutěže. Rozhodnutí o stížnosti ze strany Pořadatele je konečné a závazné. Vyjádření se k rozhodnutí o stížnosti bude Účastníkovi soutěže zasláno doporučenou poštou na adresu, kterou uvedl ve Stížnosti, a to do 7-mi dnů ode dne posouzení a rozhodnutí o stížnosti.

V případě právních sporů se budou zúčastněné strany řídit ustanoveními Občanského zákoníku České republiky. Úplné a závazné podmínky stanovené Pořadatelem jsou k dispozici na www.kama.cz po celou dobu trvání Soutěže. Tyto Podmínky jsou jediným dokumentem, který stanoví úplné podmínky a plná pravidla soutěže. Veškeré propagační a reklamní materiály jsou určeny pouze pro informační účely.

V případě dotazů kontaktujte pořadatele na adrese info@kama.cz

 

V Praze dne 1. 11. 2015